Handling

Profesionálne vystavenie psov na výstavách

Ponúkam profesionálne predvedenie Vášho psa na všetkých slovenských výstavách, po dohode aj na zahraničných a klubových výstavách.
Na danej výstave sa musíme vopred dohodnúť, vždy mi treba čo najskôr pred výstavou dať vedieť.

Zoznam niektorých z plánovaných výstav (bude priebežne doplňovaný):

29.-30.10. → CACIB Praha - CZECH REPUBLIC
5.-6.11. → CACIB Bratislava - SLOVAKIA
3.-4.12. → CACIB Nitra - SLOVAKIA

Handling je kynologický termín pre predvedenie vystavovaného psa vo výstavnom kruhu.

Handling je činnosť, ktorá sa vykonáva výlučne na výstavách psov. Na tento účel sa handling trénuje a tu sa prezentuje vystavovateľ (handler) so svojim psom.

Handler je potom ten, kto vykonáva handling.

Hlavné umenie handlingu spočíva v správnom predvedení psa tak, aby vynikli jeho dobré vlastnosti (exteriérové vlastnosti i výstavná disciplína) a zároveň aby sa "skryli", resp. bagatelizovali jeho drobné nedostatky.

Cieľom handlera je okrem horeuvedeného základného princípu predviesť psa tak, aby bol na pohľad zaujímavý pre divákov, ale predovšetkým, aby si mohol všetky jeho kvality v kľude prezrieť rozhodca. Handler nesmie stáť rozhodcovi vo výhľade na psa a musí rozhodcovi poskytnúť maximálny komfort pri posudzovaní. Povinnosťou handlera je tiež psa na výstavu pripraviť (vycvičiť výstavnej drezúre, upraviť exteriér a pod.) a hlavne v kruhu dokonale ovládať - zabrániť nežiadúcemu správaniu psa.

Priebeh vystavovania popisuje príslušný výstavný poriadok, avšak obvykle je štandardný. Najskôr nastúpia vystavovaní psi spolu s handlermi do kruhu. Nastupujú psi podľa jednotlivých tried (čiže napr. všetci psi triedy otvorenej) a podľa pohlavia (obvykle najskôr psi a potom suky). V prípade že je viac psov ako sa reálne vmestí do kruhu, rozhodca určí rozdelenie. V niektorých prípadoch rozdelenie určuje už výstavný poriadok. V slovenských pomeroch sa však toto u väčšiny plemien nestáva.

Po nástupe rozhodca prekontroluje jednotlivo každého psa. Handler predvedie psa, rozhodca sa priblíži ku psovi a nechá ho pár sekúnd zoznámiť sa so svojim telesným pachom. Potom skontroluje psovi zuby (detailnosť kontroly je individuálna podľa plemena a rozhodcu). Zuby môže prekontrolovať priamo rozhodca, ale je obvyklé (a z hľadiska výchovy psa i lepšie) keď tlamu psovi roztvorí handler. U psov (samcov) následne rozhodca prekontroluje i varlatá.

V tejto fáze sa môže rozhodca pýtať na vek, prípadne iné fakty o zvierati. V prípade pochybností môže dať prekontrolovať príslušnosť psa do triedy.

Skontrolovaní psi sa radia na opačnej strane kruhu ako čakajúci. Po skontrolovaní všetkých psov, dá rozhodca handlerom povel, aby dali psov do pohybu. Obvykle to znamená poklus v kruhu, rozhodca však môže dať aj iný povel (priamo dopredu-dozadu, do L-ka, do T-čka). Pri pokluse porovnáva rozhodca kvalitu pohybu.

Následne prichádza fáza individuálneho posudzovania. Handler postaví psa do výstavného postoja pred rozhodcom. Je žiadúce, aby pes zotrval istú dobu vo výstavnom postoji, aby mal rozhodca dostatok času na posúdenie. Nie je však nutné, aby stál úplne bez pohybu. Handler môže raz za čas so psom spraviť otočku (previesť ho okolo seba a znova postaviť do postoja), alebo inak ho rozptýliť. Nesmie tým ale prekážať rozhodcovi vo výkone posudzovania. Handler stále stojí za psom, resp. z boku psa tak, aby pes bol neustále medzi handlerom a rozhodcom.

Rozhodca najskôr popíše celkový vzhľad psa a potom sa venuje jednotlivým detailom exteriéru, pohybu a povahy. Posudok diktuje zapisovateľovi. Rozhodca môže vykonať tzv. test reakcie psa. Na psa môže cmuknúť, ponúknuť mu pamlsok alebo upútať ho gestom. Hodnotí reakciu psa na podnet. Nie je žiadúce, aby handler reagoval namiesto psa. V prípade pochybností o kvalite pohybu môže dať rozhodca handlerovi povel na individuálny pohyb (kruh, resp. iné zmienené formy).

Následne rozhodca môže dať znova zvieratá do pohybu, alebo ich rovno rozostaví podľa poradia, v akom predpokladá ich umiestnenie. Toto poradie môže ale kedykoľvek zmeniť, až do samého vyhlásenia výsledku. Ak nie je rozhodnutý, môže dať najlepších jedincov nastúpiť samostatne a znova posudzovať, alebo ich dať znova behať.

Na záver rozhodca opíše celému publiku a hlavne handlerom každého psa, porovná ich s konkurentmi a vyzdvihne hlavné dobré a zlé vlastnosti. Toto však nie je povinnosť rozhodcu - nemožno od neho toto záverečné vystúpenie vyžadovať. Po záverečnej reči udelí rozhodca známky a poradie, prípadne tituly víťazom.

Víťazi následne postupujú do ďalšieho kola o ďalšie tituly - v závislosti od typu výstavy. Tam však už posudzovanie prebieha rýchlejšie a jednoduchšie.

Typy vystavovania rôznych plemien

Vystavovanie služobných plemien na retiazke

Pes sa vystavuje na retiazke, ktorú má voľne spustenú na hrudi. Handler stojí za psom. Hodnotí sa pozitívne energickosť psa. Vhodné je, keď je pes na výstavnej retiazke zapretý smerom od handlera. Pes musí byť v kruhu disciplinovaný ako sa patrí na pracovné plemeno. Prejav agresivity voči rozhodcovi sa trestá vylúčením z posudzovania.

Pozor: Podľa výstavného poriadku SKJ je zakázaný tzv. doublehanding. Čiže upútavanie pozornosti psa druhou osobou mimo kruhu. Doublehandling je u vystavovateľov služobných plemien obľúbená pomôcka ako upútať pozornosť psa, avšak treba si uvedomiť ako negatívne vplýva na ostatných prítomných vystavovateľov a ich psov.

Takýmto spôsobom sa vystavujú napríklad plemená: Doberman, Rotvajler a pod.

Vystavovanie poľovných a iných plemien na výstavnej vôdzke

Väčšina poľovných plemien sa vystavuje rovnakým spôsobom (najobvyklejším). Tento spôsob je zaužívaný aj pre iné plemená. Vystavuje sa na výstavnej vôdzke poľovných plemien. Pri predvádzaní psa stojí handler po boku psa (z pohľadu rozhodcu za psom), prípadne pred psom. Vôdzku má vyzdvihnutú tak, aby pes držal hlavu vzpriamenú. Nie je vhodné motivovať dospelého psa v kruhu maškrtou.

Takýmto spôsobom sa vystavujú napríklad plemená: Labrador retriever, Golden retiriever, Bígl, Dalmatínsky pes, Rodézsky ridžbek a pod.